Tórtola Turca

Eurasian Collared-Dove
Streptopelia Decaocto