Tórtola Europea

European Turtle-Dove
Streptopelia Turtur